Regulamin

Prosimy przeczytać i przejrzeć poniższe Warunki świadczenia usługi, ponieważ opisują one regulamin mający zastosowanie do użytkowania witryny przez użytkowników („Witryna internetowa” lub „Witryna” lub „PDFSimpli”). WorkSimpli Software, LLC. , spółka zależna LifeMD Inc., prowadząca działalność gospodarczą jako PDFSimpli, („PDFSimpli”), może okresowo zmieniać Warunki świadczenia usługi. Kontynuując korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian, użytkownik zgadza się na przyjęcie tych modyfikacji Warunków świadczenia usługi.

Oferujemy wiele różnych planów, w tym plany miesięczne, roczne i półroczne dla użytkowników indywidualnych oraz zbiorowych. Cena zależy od lokalizacji użytkownika, liczby użytkowników, liczby usług i poziomu wsparcia. Plany mogą być przedstawione w lokalnych walutach, dlatego też dokładne opłaty mogą różnić się w zależności od lokalizacji użytkownika.

Składając zamówienie w dniu dzisiejszym, potwierdzam, że jestem osobą, która ukończyła 18 lat. Wyrażam również zgodę na warunki oraz politykę prywatności. Wszystkie opłaty na wyciągu z karty kredytowej pojawią się pod nazwą PDFSIMPLI. Składając zamówienie w dniu dzisiejszym, wyrażam zgodę na otrzymanie dostępu do www.pdfsimpli.com oraz innych witryn zapewnianych przez WorkSimpli. O ile użytkownik nie anuluje usługi w ciągu 14 dni od dziś, obciążymy kartę kredytową użytkownika kwotą do 39,95 USD (standardowa stawka w Stanach Zjednoczonych), a następnie będziemy pobierali tę kwotę co 28 dni aż do momentu anulowania usługi. Użytkownik zgadza się na obciążenie tej samej karty kredytowej, która została dziś wykorzystana do przeprowadzenia transakcji, ceną specjalną.

Użytkownik nie ma obowiązku pozostania w programie i może anulować swój udział w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta, który chętnie udzieli pomocy. Użytkownik może anulować swój udział w dowolnym momencie, kontaktując się z obsługą klienta pod adresem (support@pdfsimpli.com) lub telefonicznie: 844-898-1076, 9:00–18:00 czasu AST. Anulowanie jest możliwe również za pośrednictwem funkcji anulowania członkostwa dostępnej na stronie profilu użytkownika.

Użytkownik musi podać aktualne, pełne i dokładne informacje dotyczące swojego konta rozliczeniowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie poprawności tych informacji i musi bezzwłocznie aktualizować wszystkie informacje, aby zachować aktualność, kompletność i dokładność konta rozliczeniowego (np. zmiana adresu rozliczeniowego, numeru karty kredytowej lub daty ważności karty kredytowej). Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas, jeśli jego karta kredytowa zostanie anulowana lub utraci ważność (np. w przypadku utraty lub kradzieży). Zmiany takich informacji można wprowadzić, dzwoniąc do przedstawiciela działu obsługi klienta pod numer 844-898-1076 w godzinach 9:00–18:00 CZASU AST, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dostarczenia lub przerwania dostaw Produktu dowolnemu użytkownikowi w dowolnym momencie wedle naszego wyłącznego uznania.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE NINIEJSZA TRANSAKCJA KLIENTA OBEJMUJE OPCJĘ NEGATYWNĄ I ŻE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PŁATNOŚĆ ZA PRZYSZŁE TOWARY I USŁUGI, ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, JEŚLI DOKONUJE ZAKUPU PRODUKTU, A NASTĘPNIE NIE POWIADOMI PDFSIMPLI O NIEDOSTARCZANIU OPISANYCH USŁUG. SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE, UŻYTKOWNIK UDZIELA ELEKTRONICZNEJ AUTORYZACJI PRZYSZŁYCH OPŁAT, KTÓRYMI OBCIĄŻANA BĘDZIE PODANA KARTA KREDYTOWA LUB DEBETOWA, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK ZDECYDUJE SIĘ NA ANULOWANIE USŁUGI.

 1. Ogólne warunki użytkowania.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że musi: (a) zapewnić sobie dostęp do sieci World Wide Web i uiszczać wszelkie opłaty za usługę związane z takim dostępem, a także (b) zapewnić sobie cały sprzęt niezbędny do wykonania takiego połączenia z siecią World Wide Web, w tym komputer i modem lub inne urządzenie dostępu.

  Korzystając z witryny internetowej PDFSimpli.com, w tym wszelkich apletów, oprogramowania i treści tam zawartych, użytkownik zgadza się, że użytkowanie Witryny odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko. STRONA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE „TAKA JAKA JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN WSZELKICH GWARANCJI NA INFORMACJE, DANE, USŁUGI, NIEPRZERWANY DOSTĘP ANI PRODUKTY DOSTARCZANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ. W SZCZEGÓLNOŚCI, INTUIT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM M.IN.: (1) WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB TREŚCI INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG ORAZ (2) WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU PRAWNEGO, GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH SZKÓD LUB STRAT SPOWODOWANYCH BRAKIEM WYDAJNOŚCI, BŁĘDEM, POMINIĘCIEM, PRZERWĄ, USUNIĘCIEM, DEFEKTEM, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSEM KOMPUTEROWYM, AWARIĄ LINII KOMUNIKACYJNEJ, KRADZIEŻĄ LUB ZNISZCZENIEM LUB NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM DO, ZMIANĄ LUB WYKORZYSTANIEM ZAPISU, W CELU NARUSZENIA UMOWY, ZACHOWANIEM DELIKTOWYM, ZANIEDBANIEM, CZY TEŻ W WYNIKU INNEGO DZIAŁANIA.

  FIRMA PDFSimpli ANI ŻADEN Z JEJ PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, NASTĘPCÓW, CESJONARIUSZY, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, DOSTAWCÓW CO-BRANDINGU WITRYNY INTERNETOWEJ LUB DOSTAWCÓW TREŚCI LUB USŁUG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE ANI WYNIKOWE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO USŁUGI LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, ALBO Z NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W TAKICH STANACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INTUIT, JEJ PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, NASTĘPCÓW, CESJONARIUSZY, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, DOSTAWCÓW USŁUG CO-BRANDINGU WITRYN INTERNETOWYCH ORAZ DOSTAWCÓW TREŚCI LUB USŁUG JEST OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO TAKIEGO STANU.

  Zgodnie z moją najlepszą wiedzą podałem(-am) PDFSimpli rzetelne informacje i uzyskałem(-am) wszystkie zgody stron trzecich wymagane do mojego zamówienia.

  Jeśli zdecyduję się na dodanie produktu lub usługi do mojego zamówienia po dokonaniu wstępnego zakupu, niniejsze Warunki świadczenia usługi będą mieć zastosowanie również do takiego zakupu dodatkowego produktu lub usługi.

  Po dokonaniu zakupu użytkownik może otrzymać wiadomość e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety lub telefon od firmy PDFSimpli. Użytkownik może również napisać recenzję w Witrynie internetowej. Jeśli użytkownik wypełni ankietę lub prześle recenzję, jego opinia może być opublikowana, w całości lub części, w Witrynie internetowej lub wykorzystana w materiale marketingowym. Do recenzji może być dołączona ograniczona ilość informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, takich jak imię i inicjał nazwiska użytkownika, płeć, miasto i/lub stan oraz przedział wiekowy.

  W celu korzystania z usług PDFSimpli muszę zapewnić sobie dostęp do sieci World Wide Web, bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzeń uzyskujących dostęp do treści internetowych, i uiszczać wszelkie opłaty za usługę związane z takim dostępem. Ponoszę odpowiedzialność za zapewnienie wszelkiego sprzętu niezbędnego do zagwarantowania sobie dostępu do sieci World Wide Web, w tym komputera i dostępu do Internetu. Dostęp do niektórych usług PDFSimpli może być ograniczony lub opóźniony ze względu na problemy związane z użytkowaniem Internetu oraz komunikacji elektronicznej. Rozumiem, że firma PDFSimpli nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, błędy podczas transmisji danych ani inne szkody wynikające z takich problemów.

  Firma PDFSimpli nie zostanie uznana za naruszającą niniejsze Warunki świadczenia usługi ani niewykonującą niniejszych Warunków świadczenia usługi ani jakiejkolwiek umowy zawartej ze mną i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec mnie za zaprzestanie, przerwę lub opóźnienie w wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu z powodu trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru, burzy, uderzenia pioruna, suszy, osunięcia się ziemi, huraganu, cyklonu, tajfunu, tornada, klęski żywiołowej, siły wyższej lub działania wroga publicznego, epidemii, głodu lub zarazy, działania sądu lub władz publicznych, zmiany prawa, wybuchu, wojny, terroryzmu, konfliktu zbrojnego, strajku pracowniczego, blokady, bojkotu lub podobnego zdarzenia pozostającego poza naszą rozsądnie rozumianą kontrolą, zarówno przewidzianego, jak i nieprzewidzianego (każde z nich zwane dalej „Działaniem siły wyższej”). Jeśli Działanie siły wyższej będzie występować łącznie przez dłużej niż 60 dni, firma PDFSimpli może rozwiązać niniejsze Warunki świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub w wyniku żadnego takiego rozwiązania.

  Przyjmuję do wiadomości, że firma PDFSimpli zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usługi dowolnej osobie.

  Rozumiem, że niniejsze warunki mają wpływ na moje prawa i obowiązki. Jeśli nie zgodzę się na związanie się wszystkimi niniejszymi warunkami, nie będę korzystać z tej usługi. Kontynuując zakup, wyrażam zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usługi.

 2. Zachowanie użytkownika w Witrynie.

  Podczas korzystania z witryny użytkownik nie może: ograniczać ani uniemożliwiać innym użytkownikom korzystanie z Witryny; publikować ani przesyłać jakichkolwiek bezprawnych, fałszywych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych, stanowiących groźby, obraźliwych, nienawistnych, obelżywych lub w inny sposób niestosownych informacji jakiegokolwiek rodzaju, w tym m.in. przesyłania informacji stanowiących lub zachęcających do zachowań, które stanowiłyby przestępstwo, prowadziłyby do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszałyby jakiekolwiek lokalne, stanowe, krajowe lub zagraniczne prawo, w tym m.in. amerykańskie przepisy i regulacje dotyczące kontroli wywozu; lub publikowania albo przesyłania jakichkolwiek reklam, ofert akwizycyjnych, listów łańcuszkowych, piramid finansowych, możliwości lub planów inwestycyjnych lub innych niechcianych informacji handlowych (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez PDFSimpli) lub angażowania się w rozsyłanie spamu lub „zalewanie” wiadomościami; publikować ani przesyłać jakichkolwiek informacji lub oprogramowania zawierającego wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne szkodliwe komponenty; zamieszczać, publikować, przesyłać, odtwarzać, rozpowszechniać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Witryny w celach komercyjnych (innych niż wyraźnie dozwolone przez dostawcę takich informacji, oprogramowania lub innych materiałów); lub

  przesyłać, zamieszczać, publikować, odtwarzać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób informacji, oprogramowania lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Witryny, które są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności, lub prac pochodnych w odniesieniu do nich, bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich lub posiadacza praw; lub przesyłać, publikować, zamieszczać, odtwarzać, przekazywać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek elementu samej Witryny lub prac pochodnych w odniesieniu do nich, ponieważ Witryna jest chroniona prawami autorskimi jako dzieło zbiorowe zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi praw autorskich.

  Firma PDFSimpli nie ma obowiązku monitorowania Witryny. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i zgadza się, że PDFSimpli ma prawo do okresowego elektronicznego monitorowania Witryny i ujawniania dowolnych informacji, jeśli to konieczne lub stosowne do spełnienia wymogów prawa, przepisów lub innych próśb rządowych, prawidłowej obsługi Witryny lub do ochrony siebie lub swoich klientów. PDFSimpli nie będzie celowo monitorować ani ujawniać żadnych prywatnych wiadomości e-mail, chyba że jest to wymagane przez prawo. PDFSimpli zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, wedle własnego uznania, które są niedopuszczalne, nieodpowiednie lub stanowią naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usługi.

  O ile nie wskazano inaczej w przypadku danej wiadomości, wszelkie wiadomości lub materiały dowolnego rodzaju, które użytkownik wysyła w wiadomości e-mail, publikuje lub w inny sposób przekazuje za pośrednictwem niniejszej Witryny, w tym dane, pytania, komentarze lub sugestie („Wiadomości użytkownika”), będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Ponadto firma PDFSimpli ma swobodę wykorzystywania wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy specjalistycznej lub technik zawartych w naszych Wiadomościach do dowolnych celów, w tym m.in. opracowywania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących takie informacje, nie wynagradzając za nie użytkownika.

 3. Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków i rozwiązanie Warunków.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że PDFSimpli może unieważnić hasło lub zamknąć konto użytkownika albo odmówić mu dostępu do całości lub części Witryny internetowej bez uprzedniego powiadomienia, jeśli użytkownik zaangażuje się w jakiekolwiek zachowanie lub działania, które według uznania PDFSimpli naruszają którykolwiek z warunków, naruszają prawa PDFSimpli lub są w inny sposób nieodpowiednie dla dalszego dostępu.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że PDFSimpli może według własnego uznania odmówić użytkownikowi dostępu za pośrednictwem PDFSimpli do wszelkich materiałów przechowywanych w Internecie lub dostępu do usług, towarów lub informacji stron trzecich w Internecie za pośrednictwem PDFSimpli, a PDFSimpli nie ponosi odpowiedzialności za powiadomienie zewnętrznych dostawców usług, towarów lub informacji ani odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z braku powiadomienia.

  Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę PDFSimpli i jej podmioty zależne przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi kosztami adwokackimi, wynikającymi w jakikolwiek sposób z korzystania przez użytkownika z Witryny lub umieszczania albo przesyłania przez użytkownika lub użytkowników jego konta jakichkolwiek wiadomości, informacji, oprogramowania lub innych materiałów za pośrednictwem Witryny, albo związanymi z jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usługi przez użytkownika lub użytkowników jego konta.

  Łącza prowadzące do i z niniejszej Witryny internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ani firma PDFSimpli, ani żaden z jej dostawców co-brandingu witryn internetowych nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani dostępność informacji dostarczanych przez strony, do których prowadzą łącza. Łącza do zewnętrznych witryn internetowych nie stanowią poparcia przez firmę PDFSimpli ani jej dostawców co-brandingu witryn internetowych dla sponsorów takich stron lub treści, produktów, reklam lub innych materiałów przedstawianych na takich stronach.

  Informacje na wielu stronach internetowych, do których prowadzą łącza znajdujące się w Witrynie internetowej PDFSimpli, pochodzą z różnych źródeł. Niektóre z tych informacji pochodzą od oficjalnych licencjobiorców PDFSimpli, ale wiele z nich pochodzi od nieoficjalnych lub niepowiązanych organizacji oraz osób, wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do PDFSimpli. PDFSimpli nie jest autorem, nie edytuje, ani nie monitoruje tych nieoficjalnych stron lub łączy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma PDFSimpli i jej Dostawcy co-brandingu witryn internetowych nie ponoszą odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez wykorzystanie lub w związku z wykorzystaniem albo poleganiem na wszelkich takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na takich zewnętrznych stronach lub zasobach.

 4. Inne informacje.

  PDFSimpli podejmuje uzasadnione i stosowne środki, w tym szyfrowanie, w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są ujawniane wyłącznie podmiotom określonym przez użytkownika. Internet jest jednak systemem otwartym i nie możemy zagwarantować ani nie gwarantujemy, że wprowadzone dane osobowe nie zostaną przechwycone przez inne osoby i odszyfrowane.

  Jeśli użytkownik chce dokonać zakupów za pośrednictwem Witryny, może zostać poproszony przez sprzedawcę lub dostawcę informacji lub usług, od którego dokonuje zakupu, o podanie określonych danych, w tym informacji o karcie kredytowej lub innym mechanizmie płatności. Użytkownik zobowiązuje się nie pociągać firmy PDFSimpli do odpowiedzialności za jakiekolwiek rodzaju straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji z dowolnym sprzedawcą lub dostawcą informacji lub usług za pośrednictwem Witryny. Użytkownik zgadza się, że wszystkie dane przekazane przez niego sprzedawcy lub dostawcy informacji lub usług za pośrednictwem Witryny w celu dokonania zakupów będą dokładne, kompletne i aktualne. Sprzedawcy oraz dostawcy informacji i usług oferujący towary, informacje i usługi za pośrednictwem Witryny ustalają własne ceny i mogą w każdej chwili zmienić je lub wyznaczyć nowe. Użytkownik zgadza się uiścić wszystkie opłaty poniesione przez użytkowników jego konta oraz karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności po cenach obowiązujących w momencie naliczenia takich opłat. Użytkownik będzie również ponosić odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich należnych podatków związanych z zakupami za pośrednictwem Witryny.

  Warunki świadczenia usługi i relacja użytkownika z PDFSimpli podlega przepisom prawa Puerto Rico bez względu na sprzeczność norm prawnych. Użytkownik i PDFSimpli zgadzają się na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Puerto Rico.

  Zaniechanie przez PDFSimpli wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usługi nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków świadczenia usługi zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, strony mimo to zgadzają się, że sąd powinien dążyć do uwzględnienia intencji stron zgodnie z niniejszym postanowieniem, a pozostałe postanowienia Warunków świadczenia usługi pozostają w pełni w mocy prawnej.

 5. Umowa arbitrażowa

  (a) PDFSimpli i użytkownik wyrażają zgodę na rozstrzyganie sporów i roszczeń drogą jednego arbitrażu. Rodzaje sporów i roszczeń, które zgadzamy się rozstrzygać, mają być szeroko rozumiane. Ma to zastosowanie między innymi do:

  roszczeń wynikających z lub dotyczących dowolnego aspektu łączącej nas relacji, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, deliktu, statutu, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej; roszczeń, które powstały przed niniejszymi lub wszelkimi wcześniejszymi Warunkami (w tym m.in. roszczeń dotyczących reklamy); roszczeń obecnie będących przedmiotem domniemanego sporu sądowego z powództwa zbiorowego, w którym użytkownik nie jest członkiem strony potwierdzonej grupy; oraz roszczeń, które mogą wyniknąć po rozwiązaniu tych Warunków.

  Do celów niniejszej Umowy arbitrażowej odniesienia do słów „PDFSimpli”, „Państwo” oraz „my” obejmują nasze odpowiednie spółki zależne, podmioty powiązane, agentów, pracowników, partnerów biznesowych, poprzedników prawnych w działalności, następców oraz cesjonariuszy, jak również wszystkich autoryzowanych lub nieautoryzowanych użytkowników lub osoby korzystające z usług lub produktów na mocy niniejszych Warunków lub wszelkich wcześniejszych umów między nami. Beneficjenci obejmują między innymi podmioty wskazane w dokumencie dotyczącym rozporządzania majątkiem.

  Niezależnie od powyższego każda ze stron może wszcząć postępowanie indywidualne w sądzie ds. drobnych roszczeń. Niniejsza umowa arbitrażowa nie wyklucza zgłaszania przez użytkownika różnych kwestii agencjom federalnym, stanowym lub lokalnym. Takie agencje mogą, jeśli zezwala na to prawo, domagać się od nas odszkodowania w imieniu użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na to, że zawierając niniejszą Umowę, zarówno użytkownik, jak i PDFSimpli zrzekają się prawa do procesu z ławą przysięgłych lub do uczestnictwa w sprawie z powództwa grupowego.Niniejsze Warunki potwierdzają transakcję lub użytkowanie witryny internetowej w handlu międzystanowym, a co za tym idzie, niniejsze postanowienia podlegają interpretacji i stosowaniu federalnej umowy o arbitrażu („FAA”, Federal Arbitration Act). Przepis dotyczący arbitrażu będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

  (b) Strona, która zamierza zastosować arbitraż musi w pierwszej kolejności wysłać drugiej stronie, listem poleconym amerykańską pocztą, pisemne Zawiadomienie o sporze („Zawiadomienie”). Zawiadomienie adresowane do PDFSimpli należy wysłać na adres: Notice of Dispute, General Counsel, PDFSimpli Software, LLC, 1223 Calle Luchetti, # 1001, San Juan, PR 00907 („Adres Zawiadomienia”). Zawiadomienie musi (a) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu i (b) przedstawiać określony wnioskowany środek zabezpieczający („Żądanie”). Jeśli PDFSimpli i użytkownik nie osiągną porozumienia w celu rozstrzygnięcia roszczenia w ciągu 30 dni po otrzymaniu Zawiadomienia, użytkownik lub PDFSimpli może wszcząć postępowanie arbitrażowe. Podczas postępowania arbitrażowego wartość dowolnej oferty ugodowej przedstawionej przez PDFSimpli lub użytkownika nie może zostać ujawniona sędziemu arbitrażowemu do chwili, aż sędzia arbitrażowy określi kwotę, jeśli w ogóle, do której upoważniony jest użytkownik lub PDFSimpli.

  Formularz wszczęcia postępowania arbitrażowego jest dostępny do pobrania lub skopiowania z witryny internetowej AAA: https://www.adr.org/sites/default/files/Business%20and%20Consumer%20Submission%20to%20Non-Binding%20Arbitration_2.pdf

  (c) Po otrzymaniu przez PDFSimpli zawiadomienia o wszczęciu przez użytkownika postępowania arbitrażowego, wysłanego na Adres zawiadomienia, PDFSimpli szybko zwróci użytkownikowi środki za uiszczenie opłaty za zgłoszenie, chyba że roszczenie opiewa na kwotę przekraczającą 75 000 USD. (Obecnie opłata za zgłoszenie w przypadku arbitrażu wszczętego przez konsumenta wynosi 200 USD, ale może ulec zmianie przez organ prowadzący postępowanie arbitrażowe. Jeśli użytkownik nie jest w stanie uiścić tej opłaty, PDFSimpli dokona opłaty bezpośrednio po otrzymaniu pisemnego żądania wysłanego na Adres zawiadomienia). Proces arbitrażu podlega Regulaminowi arbitrażu konsumenckiego („Regulamin AAA”) Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”, American Arbitration Association), ze zmianami wprowadzanymi przez niniejsze Warunki, i jest zarządzany przez AAA. Regulamin AAA można uzyskać online na stronie www.adr.org lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer AAA: 1-800-778-7879. (Użytkownik może uzyskać informacje o procedurze arbitrażowej skierowane do osób niebędących prawnikami, w tym informacje o przekazaniu PDFSimpli zawiadomienia, na stronie https://worksimpli.io/arbitration-information.pdf). Sędzia arbitrażowy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych Warunków. Sędzia arbitrażowy rozstrzyga wszystkie kwestie, wyłączając te związane z zakresem, egzekwowalnością i interpretacją klauzuli arbitrażowej, a zakres, egzekwowalność i interpretację paragrafu (f) pozostawia się ostatecznej decyzji sądu. O ile PDFSimpli i użytkownik nie postanowią inaczej, wszelkie przesłuchania ugodowe będą mieć miejsce w kraju (lub gminie) adresu kontaktowego użytkownika. Jeśli wartość roszczenia użytkownika nie przekracza 10 000 USD, użytkownik ma możliwość wyboru, czy arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na podstawie dokumentacji przesłanej sędziemu arbitrażowemu, drogą przesłuchania telefonicznego lub też osobistego, zgodnie z Regulaminem AAA. Jeśli użytkownik zdecyduje się na przesłuchanie osobiste lub telefoniczne, możemy zdecydować się na odpowiedź wyłącznie telefoniczną lub przesyłając dokumenty. Jeśli wartość roszczenia przekracza 10 000 USD, Regulamin AAA wskaże, czy użytkownik ma prawo do przesłuchania. Strony zgadzają się, że w przypadku wszelkich postępowań arbitrażowych dotyczących sporu lub roszczenia żadna ze stron nie będzie polegać na wykluczającym skutku jakiegokolwiek orzeczenia lub stwierdzenia faktu, lub wnioskowania prawnego w jakimkolwiek innym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym innych sporów lub roszczeń, w którym firma PDFSimpli była stroną. O ile niniejsze przepisy nie stanowią inaczej, firma PDFSimpli pokryje wszystkie opłaty AAA, opłaty administracyjne i za arbitraż w przypadku wszelkich postępowań arbitrażowych wszczętych zgodnie z wymogami zawiadomienia wyszczególnionymi powyżej. Jeśli jednak sędzia arbitrażowy stwierdzi, że istota roszczenia użytkownika lub zadośćuczynienia wskazana w Żądaniach mija się z prawdą lub została wniesiona w niewłaściwym celu [zgodnie ze standardami wyznaczonymi w federalnych przepisach postępowania cywilnego 11(b) (Federal Rule of Civil Procedure)], pokrycie wszystkich takich kosztów będzie podlegać Regulaminowi AAA. W takim przypadku użytkownik zgadza się zwrócić firmie PDFSimpli wszystkie wcześniej wypłacone przez nią środki pieniężne, których wypłacenie w przeciwnym wypadku stanowiłoby zobowiązanie użytkownika zgodnie z Regulaminem AAA. Co więcej, jeśli użytkownik rozpocznie postępowanie arbitrażowe, w którym domaga się zadośćuczynienia w kwocie powyżej 75 000 USD (z wyłączeniem wynagrodzeń i kosztów adwokackich), uiszczenie tych opłat będzie podlegać Regulaminowi AAA.

  (d) Jeśli po orzeczeniu na korzyść użytkownika w jakimkolwiek zakresie co do zasadności roszczenia użytkownika sędzia arbitrażowy przyzna użytkownikowi zadośćuczynienie w kwocie wyższej od wartości ostatniej pisemnej propozycji ugody PDFSimpli złożonej przed wyborem sędziego arbitrażowego, PDFSimpli:

  wypłaci użytkownikowi kwotę zadośćuczynienia lub 2000 USD („płatność alternatywna”), zależnie od tego, która z tych kwot jest wyższa; oraz pokryje koszty adwokackie, jeśli ma to zastosowanie, i zwróci wszelkie koszty (w tym honoraria i koszty biegłego) w uzasadniony sposób naliczone przez adwokata za rozpatrzenie, przygotowanie i dochodzenie roszczenia użytkownika w postępowaniu arbitrażowym („wynagrodzenie dla adwokata”).

  Jeśli firma PDFSimpli nie złożyła pisemnej propozycji ugody sporu przed wyborem sędziego arbitrażowego, użytkownik i jego adwokat będą mieć prawo do otrzymania płatności alternatywnej oraz kosztów adwokackich, odpowiednio, jeśli sędzia arbitrażowy przyzna użytkownikowi jakiekolwiek zadośćuczynienie co do istoty sprawy. Sędzia arbitrażowy może wydawać orzeczenia i rozstrzygać spory co do wypłacania i zwracania opłat, kosztów oraz płatności alternatywnej i kosztów adwokackich w dowolnym momencie podczas trwania procesu arbitrażowego oraz na żądanie którejkolwiek ze stron, które zostanie złożone w ciągu 14 dni od orzeczenia sędziego arbitrażowego co do istoty sprawy. Podczas oceny, czy kwota zadośćuczynienia obejmującego koszty adwokackie jest wyższa od wartości ostatniej pisemnej propozycji ugody PDFSimpli, sędzia arbitrażowy uwzględni w swoich obliczeniach jedynie wartość wszelkich uzasadnionych kwot adwokackich poniesionych przez użytkownika w związku z procesem arbitrażowym przed ofertą ugody PDFSimpli.

  (e) Prawo do kosztów adwokackich omówionych w punkcie (d) stanowi uzupełnienie wszelkich praw użytkownika do kosztów adwokackich zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli zatem zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik jest uprawniony do wyższej kwoty, niniejsze postanowienie nie uniemożliwia sędziemu arbitrażowemu przyznania użytkownikowi takiej kwoty. Użytkownik nie może jednak dochodzić ponownego przyznania kosztów adwokackich. Mimo że zgodnie z niektórymi przepisami prawa firma PDFSimpli może mieć prawo do przesądzenia w sprawie kosztów adwokackich, jeśli będzie stroną wygrywającą postępowanie arbitrażowe, PDFSimpli nie będzie dochodzić takiego przesądzenia kosztów.

  (f) Sędzia arbitrażowy może przyznać zabezpieczenie w drodze nakazu sądowego tylko na korzyść jednej ze stron dochodzącej zadośćuczynienia oraz tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem takiej strony. UŻYTKOWNIK ORAZ WorkSimpli WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ WOBEC DRUGIEJ STRONY TYLKO WE WŁASNYM IMIENIU I NIE JAKO POWÓD ANI CZŁONEK GRUPY W ŻADNYM DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO LUB W CHARAKTERZE POWÓDZTWA PRYWATNEGO WNOSZONEGO W INTERESIE PUBLICZNYM. Ponadto, o ile użytkownik i PDFSimpli nie uzgodnią inaczej, sędzia arbitrażowy nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć jakimkolwiek formom powództwa zbiorowego. Sędzia arbitrażowy może przyznać dowolne zadośćuczynienie, które może orzekać sąd, danemu powodowi i nie będzie mieć to wpływu na innych klientów. Ani użytkownik, ani my nie możemy dochodzić zadośćuczynienia łącznie, które to zadośćuczynienie miałoby wpływ na innych klientów. Jeśli sąd zdecyduje, że obowiązujące prawo uniemożliwia egzekwowanie któregokolwiek z ograniczeń niniejszego paragrafu co do danego roszczenia o zadośćuczynienie, w takim wypadku takie roszczenie (i tylko takie roszczenie) musi zostać oddzielone od postępowania arbitrażowego i może zostać wytoczone przed sądem.

  (g) Jeśli kwota sporna przekracza 75 000 USD lub jedna ze stron domaga się jakiejkolwiek formy zadośćuczynienia, każda ze stron może odwołać się od orzeczenia do trzyosobowego organu arbitrażowego zarządzanego przez AAA w formie pisemnego odwołania w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania pisemnego orzeczenia arbitrażowego. Przyznanie zabezpieczenia w drodze nakazu sądowego ulega zawieszeniu podczas takiej apelacji. Członkowie trzyosobowego organu arbitrażowego zostaną wybrani zgodnie z Regulaminem AAA. Trzyosobowy organ arbitrażowy wyda swoją decyzję w ciągu stu dwudziestu (120) dni od daty złożenia odwołania przez stronę wnoszącą odwołanie. Decyzja trzyosobowego organu arbitrażowego jest ostateczna i wiążąca i podlega kontroli sądowej przewidzianej przez FAA.

  (h) Niezależnie od wszelkich postanowień obowiązujących w stosownych Warunkach stanowiących inaczej, wyrażamy zgodę na to, że jeśli w przyszłości wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszym postanowieniu w zakresie arbitrażu (oprócz zmiany adresu zawiadomienia, łącza do witryny internetowej lub numeru telefonu, które podano w niniejszym dokumencie), zmiana ta nie będzie miała zastosowania do żadnego sporu, o którym zostaliśmy pisemnie powiadomieni w dniu wejścia w życie zmiany. Ponadto jeśli zdecydujemy się na uchylenie takiego postanowienia w zakresie arbitrażu, każde takie uchylenie wejdzie w życie nie wcześniej niż trzydzieści (30) dni po dostarczeniu takiego pisemnego zawiadomienia użytkownikowi i nie będzie mieć zastosowania do sporów powstałych przed datą uchylenia.

  Kontakt. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszego Regulaminu prosimy o kontakt, korzystając z poniższych informacji.

 6. Adres pocztowy

  Do wiadomości: WorkSimpli Software, LLC
  1225 Ave Ponce de Leon, Suite 1001
  San Juan, PR, USA 00907
  support@PDFSimpli.com

 7. Historia zmian Regulaminu.

  Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2022 r.