Điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc và xem lại Điều khoản dịch vụ bên dưới, vì chúng bao gồm các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web này (“Trang web” hoặc “PDFSimpli.com”). WorkSimpli Software, LLC. một công ty con của LifeMD Inc., hoạt động kinh doanh với tư cách PDFSimpli (“PDFSimpli”), đôi khi có thể thay đổi Điều khoản dịch vụ. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có những sửa đổi đó, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của những sửa đổi đối với Điều khoản dịch vụ.

Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau bao gồm gói hàng tháng, hàng năm và nửa năm cho một đến nhiều người dùng. Mức giá dựa trên địa điểm của người dùng, số lượng người dùng, số lượng dịch vụ và cấp độ hỗ trợ. Các gói dịch vụ có thể tính bằng nội tệ nên các khoản phí chính xác có thể thay đổi tùy vào địa điểm của bạn.

Bằng việc đặt hàng hôm nay, tôi xác nhận rằng tôi trên 18 tuổi và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, cũng như chính sách quyền riêng tư. Tất cả các khoản phí sẽ xuất hiện với tham chiếu PDFSIMPLI trên bảng sao kê thanh toán thẻ tín dụng của tôi. Với đơn đặt hàng của tôi hôm nay, tôi đồng ý nhận quyền truy cập vào www.pdfsimpli.com và các trang web khác do WorkSimpli cung cấp. Trừ khi bạn hủy trong vòng 14 ngày kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ lập hóa đơn cho thẻ tín dụng của bạn lên đến $39,95 (mức giá tiêu chuẩn của Hoa Kỳ) và cứ 28 ngày một lần cho đến khi bạn ngừng sử dụng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lập hóa đơn cho chính thẻ tín dụng bạn đang sử dụng hiện giờ với mức giá đặc biệt.

Bạn hoàn toàn không có nghĩa vụ phải tiếp tục tham gia chương trình và có thể hủy bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thân thiện của chúng tôi. Bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng tại (support@pdfsimpli.com) hoặc qua điện thoại theo số 844-898-1076 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, giờ AST. Hoặc thông qua tính năng hủy thành viên dễ dàng của chúng tôi từ trang tư cách thành viên trong hồ sơ của bạn.

Bạn phải cung cấp thông tin cập nhật, đầy đủ và chính xác cho tài khoản thanh toán của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo thông tin này là chính xác và phải cập nhật kịp thời toàn bộ thông tin để tài khoản thanh toán của bạn luôn cập nhật, đầy đủ và chính xác (chẳng hạn như thay đổi về địa chỉ thanh toán, số thẻ tín dụng hoặc ngày hết hạn thẻ tín dụng). Bạn phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi nếu thông tin thẻ tín dụng của bạn bị hủy hoặc không còn hợp lệ (ví dụ: mất hoặc bị trộm). Bạn có thể thực hiện thay đổi thông tin bằng cách gọi cho đại diện bộ phận dịch vụ khách hàng theo số 844-898-1076 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, giờ AST, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp Sản phẩm cho bất kỳ người dùng nào vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

BẠN HIỂU RẰNG GIAO DỊCH TIÊU DÙNG NÀY LIÊN QUAN ĐẾN LỰA CHỌN PHỦ ĐỊNH VÀ BẠN CÓ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ THANH TOÁN CHO HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TRONG TƯƠNG LAI, THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, NẾU BẠN MUA SẢN PHẨM VÀ SAU ĐÓ KHÔNG THÔNG BÁO CHO PDFSIMPLI VỀ VIỆC KHÔNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC MÔ TẢ. BẰNG VIỆC ĐẶT HÀNG, BẠN CUNG CẤP ỦY QUYỀN ĐIỆN TỬ CỦA MÌNH CHO CÁC KHOẢN PHÍ TRONG TƯƠNG LAI ĐỐI VỚI THẺ TÍN DỤNG HOẶC THẺ GHI NỢ MÀ BẠN CUNG CẤP TRỪ KHI BẠN HỦY.

 1. Điều khoản và điều kiện chung.

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn phải: (a) chuẩn bị cho việc truy cập của bản thân vào World Wide Web và thanh toán bất kỳ khoản phí dịch vụ nào liên quan đến việc truy cập đó và (b) chuẩn bị tất cả các trang thiết bị cần thiết để bạn thực hiện kết nối đó với World Wide Web, bao gồm máy tính và modem hoặc thiết bị truy cập khác.

  Bằng cách sử dụng trang web PDFSimpli.com, bao gồm bất kỳ ứng dụng nhỏ, phần mềm và nội dung nào có trong đó, bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web. TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI THÔNG TIN, DỮ LIỆU, DỊCH VỤ, TRUY CẬP KHÔNG GIÁN ĐOẠN HOẶC CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB. CỤ THỂ LÀ INTUIT TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở: (1) BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH SẴN CÓ, CHÍNH XÁC, CÓ ÍCH HOẶC NỘI DUNG CỦA THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ VÀ (2) BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ QUYỀN SỞ HỮU, BẢO ĐẢM KHÔNG VI PHẠM, BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ÁP DỤNG VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THƯƠNG NÀO GÂY RA DO KHÔNG THỂ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, LỖI, BỎ SÓT, GIÁN ĐOẠN, XÓA, THIẾU SÓT, CHẬM TRỄ TRONG VẬN HÀNH HOẶC TRUYỀN DỮ LIỆU, VIRUS MÁY TÍNH, LỖI ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG, TRỘM CẮP HOẶC PHÁ HỦY HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP, SỰ THAY ĐỔI HOẶC SỬ DỤNG HỒ SƠ, NHẰM VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HÀNH VI KHÔNG ĐỨNG ĐẮN, TÍNH CẨU THẢ, HOẶC DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO KHÁC.

  CẢ PDFSimpli VÀ NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI THỪA KẾ, NGƯỜI ĐƯỢC NHƯỢNG QUYỀN, CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP ĐỒNG THƯƠNG HIỆU TRANG WEB HOẶC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐỀU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BÊN THỨ BA KHÁC CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ Ý, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC DO VI PHẠM BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO. VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC SỰ CỐ, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TẠI NHỮNG TIỂU BANG ĐÓ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TƯƠNG ỨNG CỦA INTUIT, NHÂN VIÊN CỦA HỌ, ĐẠI LÝ, NGƯỜI THỪA KẾ, NGƯỜI ĐƯỢC NHƯỢNG QUYỀN, CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP ĐỒNG THƯƠNG HIỆU TRANG WEB VÀ NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT TIỂU BANG NÀY.

  Theo khả năng hiểu biết tốt nhất của mình, tôi đã cung cấp thông tin chính xác cho PDFSimpli và đã nhận được tất cả sự đồng ý của bên thứ ba được yêu cầu cho đơn đặt hàng của tôi.

  Nếu tôi chọn thêm một sản phẩm hoặc dịch vụ cho đơn hàng sau lần mua đầu tiên, những Điều khoản dịch vụ này cũng sẽ áp dụng cho việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung đó.

  Sau khi bạn mua, bạn có thể nhận được yêu cầu khảo sát qua email hoặc cuộc gọi từ PDFSimpli. Bạn cũng có thể viết đánh giá trên Trang web. Nếu bạn hoàn thành khảo sát hoặc gửi đánh giá, ý kiến của bạn có thể được đăng, toàn bộ hoặc một phần, trên Trang web hoặc được sử dụng trong tài liệu tiếp thị. Đánh giá có thể đi kèm với thông tin nhận dạng có giới hạn, như tên và chữ cái đầu của họ, sản phẩm bạn đã mua, giới tính, thành phố và/hoặc tiểu bang, và độ tuổi.

  Để sử dụng dịch vụ PDFSimpli, tôi phải có khả năng truy cập World Wide Web, trực tiếp hoặc qua thiết bị để truy cập nội dung trên web, và trả phí dịch vụ liên quan đến khả năng truy cập đó. Tôi có trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị cần thiết để kết nối với World Wide Web, bao gồm máy tính và kết nối Internet. Khả năng truy cập một số dịch vụ PDFSimpli nhất định có thể bị giới hạn hoặc bị trễ do vấn đề vốn có trong việc sử dụng Internet và truyền thông điện tử. Tôi hiểu rằng PDFSimpli không có trách nhiệm cho độ trễ, chuyển tải không thành công hoặc các thiệt hại khác từ các vấn đề đó.

  PDFSimpli sẽ không bị coi là vi phạm hoặc vỡ nợ theo các Điều khoản dịch vụ này hoặc bất kỳ hợp đồng nào với tôi, và sẽ không chịu trách nhiệm với tôi về bất kỳ sự chấm dứt, gián đoạn hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ dưới đây vì lý do động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, bão, sấm chớp, hạn hán, lở đất, cuồng phong, lốc xoáy, bão nhiệt đới, vòi rồng, thảm họa thiên nhiên, thiên tai hoặc tác nhân pháy hủy công khai, dịch bệnh, nạn đói hoặc bệnh dịch, hành động của tòa án hoặc cơ quan công quyền, thay đổi luật, vụ nổ, chiến tranh, khủng bố, xung đột vũ trang, đình công, đóng cửa gây áp lực, tẩy chay hoặc sự kiện tương tự nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, cho dù có thể lường trước hay không lường trước được (mỗi sự kiện là một “Sự kiện bất khả kháng”). Nếu một Sự kiện bất khả kháng tiếp tục trong tổng cộng hơn 60 ngày, PDFSimpli có thể ngay lập tức chấm dứt những Điều khoản dịch vụ này và sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với tôi hoặc do kết quả của bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.

  Tôi thừa nhận rằng PDFSimpli có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất cứ người nào.

  Tôi hiểu rằng những điều khoản này ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý của tôi. Nếu tôi không đồng ý chịu sự ràng buộc của những điều khoản này, tôi sẽ không sử dụng dịch vụ này. Bằng cách tiếp tục mua hàng, tôi đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này.

 2. Hành vi của người dùng trên trang web.

  Trong khi sử dụng Trang web, bạn không được: hạn chế hoặc ngăn cấm bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và trải nghiệm Trang web; đăng hoặc truyền bất kỳ thông tin bất hợp pháp, gian lận, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, ô uế, đe dọa, lạm dụng, thù ghét, xúc phạm hoặc phản cảm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở bất kỳ hành vi truyền tải nào cấu thành hoặc khuyến khích hành vi sẽ cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc nước ngoài nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ; đăng hoặc truyền bất kỳ quảng cáo, lời xúi giục, thư liên hoàn, mô hình đa cấp, cơ hội hay chương trình đầu tư hoặc thông tin thương mại không theo yêu cầu khác (trừ khi được PDFSimpli cho phép một cách rõ ràng) hoặc tham gia vào việc gửi thư rác hoặc gửi tin tràn lan; đăng hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa vi-rút, trojan horse, sâu máy tính hoặc các thành phần có hại khác; đăng, xuất bản, truyền, sao chép, phân tán hoặc bằng bất kỳ cách nào nhằm khai thác thông tin, phần mềm hoặc tài liệu khác có được thông qua Trang web cho mục đích thương mại (trừ khi được nhà cung cấp thông tin, phần mềm hoặc tài liệu khác đó cho phép một cách rõ ràng); hoặc

  tải lên, đăng, xuất bản, truyền, sao chép hoặc phân tán theo bất kỳ phương thức nào, thông tin, phần mềm hoặc tài liệu khác có được thông qua Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các tác phẩm phái sinh liên quan mà không được phép của chủ sở hữu bản quyền hoặc người nắm quyền; tải lên, đăng, xuất bản, sao chép, truyền hoặc phân tán theo bất kỳ phương thức nào bất kỳ thành phần nào của chính Trang web hoặc các sản phẩm phái sinh liên quan, vì Trang web được giữ bản quyền là một tác phẩm tập thể theo luật bản quyền của Hoa Kỳ.

  PDFSimpli không có nghĩa vụ giám sát Trang web. Tuy nhiên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng PDFSimpli có quyền đôi khi giám sát Trang web theo phương thức điện tử và tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi cần thiết hoặc thích hợp để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu khác của chính phủ, để vận hành Trang web đúng cách hoặc để bảo vệ bản thân hoặc khách hàng. PDFSimpli sẽ không cố ý giám sát hoặc tiết lộ bất kỳ thư điện tử riêng tư nào trừ khi pháp luật yêu cầu. PDFSimpli có quyền từ chối đăng hoặc gỡ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định riêng của PDFSimpli, là không thể chấp nhận được, không mong muốn, không phù hợp hoặc vi phạm các Điều khoản dịch vụ này.

  Trừ khi có chỉ định khác đối với một thông tin trao đổi cụ thể, mọi thông tin trao đổi hoặc tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn gửi email, đăng hoặc truyền qua Trang web này, bao gồm dữ liệu, câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất (“Thông tin trao đổi của bạn”) sẽ được coi là không cần giữ bảo mật và phi độc quyền. Ngoài ra, PDFSimpli được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong Thông tin trao đổi của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở, phát triển và tiếp thị các sản phẩm sử dụng thông tin đó mà không phải trả tiền cho bạn.

 3. Không tuân thủ các điều khoản và điều kiện, và chấm dứt.

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng PDFSimpli có thể chấm dứt mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc từ chối việc bạn truy cập vào tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo trước nếu bạn tham gia vào bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào mà PDFSimpli theo quyết định riêng của mình cho rằng đã vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, vi phạm quyền của PDFSimpli hoặc không thích hợp để tiếp tục truy cập.

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng PDFSimpli có thể từ chối theo quyết định riêng của mình việc bạn truy cập thông qua PDFSimpli vào bất kỳ tài liệu nào được lưu trữ trên Internet hoặc truy cập các dịch vụ, hàng hóa hoặc thông tin của bên thứ ba trên Internet thông qua PDFSimpli, và PDFSimpli sẽ không chịu trách nhiệm thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ, hàng hóa hoặc thông tin cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào do không thông báo.

  Bạn đồng ý biện hộ, bồi thường và bảo vệ PDFSimpli và các đơn vị liên kết của họ không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh theo bất kỳ cách nào từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc việc bạn hoặc người dùng tài khoản của bạn sắp xếp hoặc truyền tải bất kỳ thông điệp, thông tin, phần mềm nào hoặc các tài liệu khác thông qua Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ nào của bạn hoặc người dùng tài khoản của bạn.

  Các liên kết từ và đến Trang web này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng PDFSimpli và bất kỳ nhà cung cấp đồng thương hiệu nào của trang web sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính khả dụng của thông tin được các trang web liên kết cung cấp. Các liên kết đến các trang web bên ngoài không cấu thành sự chứng thực của PDFSimpli hoặc các nhà cung cấp đồng thương hiệu của trang web về các nhà tài trợ của các trang web đó hoặc nội dung, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác được trình bày trên các trang web đó.

  Thông tin trong nhiều trang được liên kết với Trang web của PDFSimpli bắt nguồn từ nhiều nguồn khác nhau. Một phần trong số những thông tin này bắt nguồn từ những người được cấp phép chính thức của PDFSimpli, nhưng phần lớn trong số đó bắt nguồn từ các tổ chức và cá nhân không chính thức hoặc không phải là đơn vị liên kết, cả nội bộ và bên ngoài PDFSimpli. PDFSimpli không tạo ra, chỉnh sửa hoặc giám sát các trang hoặc liên kết không chính thức này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng PDFSimpli và các Nhà cung cấp đồng thương hiệu trang web sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào được gây ra hoặc bị cáo buộc là được gây ra do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào như vậy có trên các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó.

 4. Thông tin khác.

  PDFSimpli đang thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp, bao gồm cả mã hóa, để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được tiết lộ cho những người được bạn chỉ định. Tuy nhiên, Internet là một hệ thống mở và chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn đã nhập vào không bị người khác chặn và giải mã.

  Nếu bạn muốn mua hàng qua Trang web, bạn có thể được người bán hoặc nhà cung cấp thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đang mua hàng yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm thẻ tín dụng hoặc thông tin về cơ chế thanh toán khác. Bạn đồng ý không yêu cầu PDFSimpli chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy với bất kỳ người bán hoặc nhà cung cấp thông tin hoặc dịch vụ nào thông qua Trang web. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho bất kỳ người bán hay nhà cung cấp thông tin hoặc dịch vụ nào thông qua Trang web cho mục đích mua hàng là chính xác, đầy đủ và hiện hành. Người bán cùng nhà cung cấp thông tin và dịch vụ cung cấp hàng hóa, thông tin và dịch vụ thông qua Trang web đặt ra giá của riêng họ và có thể thay đổi giá hoặc đặt ra giá mới bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh từ người dùng của tài khoản và thẻ tín dụng của bạn hoặc cơ chế thanh toán khác theo những mức giá có hiệu lực khi các khoản phí đó phát sinh. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế hiện hành nào liên quan đến giao dịch mua hàng qua Trang web.

  Điều khoản dịch vụ và mối quan hệ giữa bạn và PDFSimpli sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Puerto Rico, bất kể xung đột với các quy định pháp luật. Bạn và PDFSimpli đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân và độc quyền của các tòa án thuộc Puerto Rico.

  Việc PDFSimpli không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều khoản dịch vụ sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ quy định nào trong Điều khoản dịch vụ bị tòa án có thẩm quyền xét thấy là không có hiệu lực, tuy nhiên, các bên đồng ý rằng tòa án phải cố gắng thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong quy định và các quy định khác của Điều khoản dịch vụ vẫn có đầy đủ hiệu lực và giá trị thi hành.

 5. Thỏa thuận trọng tài.

  (a) PDFSimpli và bạn đồng ý phân xử bằng trọng tài cho tất cả các tranh chấp và khiếu nại giữa chúng ta trước khi sử dụng một trọng tài viên duy nhất. Các loại tranh chấp và khiếu nại mà chúng ta đồng ý phân xử bằng trọng tài được diễn giải trên phạm vi rộng. Điều này được áp dụng không giới hạn ở:

  các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của mối quan hệ giữa chúng ta, cho dù dựa trên hợp đồng, sai phạm dân sự, quy chế, gian lận, trình bày sai hoặc bất kỳ học thuyết pháp lý nào khác; các khiếu nại phát sinh trước các Điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản nào trước đó (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, các khiếu nại liên quan đến quảng cáo); các khiếu nại hiện đang là chủ đề của vụ kiện tập thể có chủ đích trong đó bạn không phải là thành viên trong một tập thể đã được chứng nhận; và các khiếu nại có thể phát sinh sau khi chấm dứt các Điều khoản này.

  Khi xét đến Thỏa thuận trọng tài này, các tham chiếu đến “PDFSimpli”, “bạn” và “chúng tôi” bao gồm các công ty con, đơn vị liên kết, đại lý, nhân viên, đối tác kinh doanh, những người có lợi ích trước đó, những người kế nhiệm và người được ủy nhiệm tương ứng của chúng tôi, cũng như tất cả những người dùng hoặc người thụ hưởng được ủy quyền hoặc không được ủy quyền đối với các dịch vụ hoặc sản phẩm theo các Điều khoản này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào trước đó giữa chúng ta. Những người thụ hưởng bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, những người được định danh trong tài liệu kế hoạch di sản.

  Mặc dù có những điều trên, một trong hai bên có thể thực hiện một vụ kiện riêng lẻ tại tòa án phân xử các khiếu nại có giá trị nhỏ. Thỏa thuận trọng tài này không ngăn cản bạn đưa các vấn đề của mình lên các cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Những cơ quan này có thể thay mặt bạn yêu cầu biện pháp hỗ trợ không có lợi cho chúng tôi, nếu được pháp luật cho phép. Bạn đồng ý rằng, với việc tham gia vào các Điều khoản này, bạn và PDFSimpli đều từ bỏ quyền được bồi thẩm đoàn xét xử hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể. Các Điều khoản này chứng minh cho một giao dịch hoặc việc sử dụng trang web trong môi trường thương mại liên tiểu bang và do đó, Đạo luật Trọng tài Liên Bang (Federal Arbitration Act, “FAA”) sẽ điều chỉnh việc diễn giải và thực thi điều khoản này. Điều khoản trọng tài này sẽ vẫn tồn tại khi các Điều khoản này chấm dứt.

  (b) Bên có ý định tìm kiếm sự phân xử bằng trọng tài trước tiên phải gửi văn bản Thông báo tranh chấp (“Thông báo”) cho bên kia bằng thư bảo đảm của Hoa Kỳ. Thông báo cho PDFSimpli phải được gửi đến: Thông báo tranh chấp, Giám đốc Pháp lý, PDFSimpli Software, LLC, 1223 Calle Luchetti, # 1001, San Juan, PR 00907 (“Địa chỉ Thông báo”). Thông báo phải (a) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp và (b) đưa ra biện pháp hỗ trợ cụ thể được tìm kiếm (“Yêu sách”). Nếu PDFSimpli và bạn không đạt được thỏa thuận giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo, bạn hoặc PDFSimpli có thể bắt đầu một vụ tố tụng trọng tài. Trong quá trình phân xử bằng trọng tài, giá trị của bất kỳ khoản tiền đề nghị dàn xếp nào được PDFSimpli hoặc bạn đưa ra sẽ không được tiết lộ cho trọng tài viên cho đến sau khi trọng tài viên xác định giá trị khoản tiền, nếu có, mà bạn hoặc PDFSimpli được quyền hưởng.

  Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép một biểu mẫu để khởi tạo quá trình phân xử bằng trọng tài từ trang web AAA tại địa chỉ https://www.adr.org/sites/default/files/Business%20and%20Consumer%20Submission%20to%20Non-Binding%20Arbitration_2.pdf

  (c) Sau khi PDFSimpli nhận được thông báo tại Địa chỉ Thông báo rằng bạn đã bắt đầu quá trình phân xử bằng trọng tài, họ sẽ nhanh chóng bồi hoàn cho bạn khoản thanh toán phí nộp đơn, trừ khi bạn khiếu nại cho khoản tiền lớn hơn $75.000. (Hiện tại, phí nộp đơn xin phân xử bằng trọng tài do người tiêu dùng khởi xướng là $200, nhưng phí này có thể thay đổi theo nhà cung cấp dịch vụ phân xử bằng trọng tài. Nếu bạn không thể thanh toán khoản phí này, PDFSimpli sẽ thanh toán trực tiếp sau khi nhận được văn bản yêu cầu tại Địa chỉ Thông báo.) Quá trình phân xử bằng trọng tài sẽ được điều chỉnh theo Quy tắc Phân xử bằng Trọng tài cho Người tiêu dùng (“Quy tắc AAA”) của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (American Arbitration Association, “AAA”), theo như được sửa đổi bởi các Điều khoản này, và sẽ do AAA quản lý. Quy tắc AAA được cung cấp trực tuyến tại địa chỉ www.adr.org hoặc bằng cách gọi cho AAA theo số 1-800-778-7879. (Bạn có thể nhận được thông tin về quy trình phân xử bằng trọng tài dành cho những người không phải là luật sư, bao gồm cả thông tin về việc cung cấp thông báo cho PDFSimpli, tại https://worksimpli.io/arbitration-information.pdf.) Trọng tài viên chịu sự ràng buộc của những Điều khoản này. Trọng tài viên sẽ được quyết định mọi vấn đề, ngoại trừ các vấn đề liên quan đến phạm vi, khả năng thực thi và cách diễn giải của điều khoản phân xử bằng trọng tài và phạm vi, khả năng thực thi và giải thích của đoạn (f) sẽ thuộc quyền quyết định của tòa án. Trừ khi PDFSimpli và bạn đồng ý khác, mọi phiên điều trần trọng tài sẽ diễn ra tại quận (hoặc địa phận) trong địa chỉ liên hệ của bạn. Nếu bạn khiếu nại cho khoản tiền $10.000 trở xuống, bạn có thể lựa chọn việc phân xử bằng trọng tài sẽ được tiến hành chỉ dựa trên các tài liệu được gửi cho trọng tài viên, bằng một cuộc điều trần qua điện thoại, hoặc bằng một phiên điều trần trực tiếp như Quy tắc AAA đã thiết lập. Nếu bạn lựa chọn tiến hành trực tiếp hoặc qua điện thoại, chúng tôi có thể lựa chọn chỉ phản hồi qua điện thoại hoặc giấy tờ. Nếu khiếu nại của bạn vượt quá $10.000, Quy tắc AAA sẽ quyết định xem liệu bạn có quyền yêu cầu một phiên điều trần hay không. Các bên đồng ý rằng trong bất kỳ quá trình phân xử bằng trọng tài nào đối với tranh chấp hoặc khiếu nại, để có được hiệu lực ngăn ngừa, không bên nào sẽ dựa vào bất kỳ phán quyết có lợi hoặc phát hiện thực tế hoặc kết luận nào của pháp luật được đưa ra trong bất kỳ quá trình phân xử bằng trọng tài nào khác về bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào mà PDFSimpli là một bên tham gia. Trừ khi được quy định khác trong tài liệu này, PDFSimpli sẽ thanh toán tất cả các khoản phí về nộp đơn, quản lý và trọng tài viên AAA cho bất kỳ quá trình phân xử bằng trọng tài nào được bắt đầu theo các yêu cầu thông báo ở trên. Tuy nhiên, nếu trọng tài viên nhận thấy rằng bản chất khiếu nại của bạn hoặc kết quả phân xử mong muốn trong Yêu sách là không đáng kể hoặc được đưa ra nhằm mục đích không chính đáng (theo đo lường của các tiêu chuẩn được đặt ra trong Quy tắc Liên Bang về Thủ tục Dân sự 11(b)), thì Quy tắc AAA sẽ điều chỉnh việc thanh toán tất cả các khoản phí như vậy. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý bồi hoàn cho PDFSimpli tất cả các khoản tiền mà PDFSimpli đã giải ngân trước đó mà nếu không có thì bạn có nghĩa vụ thanh toán theo Quy tắc AAA. Ngoài ra, nếu bạn bắt đầu một quá trình phân xử bằng trọng tài trong đó bạn tìm kiếm kết quả phân xử có giá trị trên $75.000 (không bao gồm các khoản phí và chi phí luật sư), thì Quy tắc AAA sẽ điều chỉnh việc thanh toán các khoản phí này.

  (d) Nếu, sau khi nhận thấy có lợi cho bạn về bất kỳ khía cạnh nào dựa trên bản chất của khiếu nại, trọng tài viên ban hành cho bạn một phán quyết lớn hơn giá trị của đề nghị dàn xếp lần cuối bằng văn bản của PDFSimpli được đưa ra trước khi chọn một trọng tài viên, thì PDFSimpli sẽ:

  thanh toán cho bạn giá trị bằng tiền của phán quyết hoặc $2.000 ("khoản thanh toán thay thế"), lấy theo giá trị nào lớn hơn và thanh toán cho luật sư của bạn, nếu có, khoản phí luật sư và bồi hoàn bất kỳ chi phí nào (bao gồm các khoản phí và chi phí nhân chứng chuyên môn) mà luật sư của bạn tính tổng cộng một cách hợp lý cho việc điều tra, chuẩn bị và theo đuổi khiếu nại của bạn trong quá trình phân xử bằng trọng tài ("khoản thanh toán của luật sư").

  Nếu PDFSimpli đã không đưa ra đề nghị bằng văn bản để dàn xếp tranh chấp trước khi chọn trọng tài viên, bạn và luật sư của bạn sẽ được quyền nhận khoản thanh toán thay thế và các khoản phí luật sư tương ứng, nếu trọng tài viên phán quyết cho bạn bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào dựa trên bản chất. Trọng tài viên có thể đưa ra quyết định chính thức và giải quyết tranh chấp về việc thanh toán và bồi hoàn cho các khoản phí, chi phí, khoản thanh toán thay thế và phí luật sư vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tố tụng và theo yêu cầu của một trong hai bên trong vòng 14 ngày kể từ ngày trọng tài viên đưa ra quyết định chính thức dựa trên bản chất. Khi đánh giá xem liệu một phán quyết bao gồm các khoản phí hoặc chi phí luật sư có lớn hơn giá trị của đề nghị dàn xếp lần cuối bằng văn bản của PDFSimpli hay không, trọng tài viên sẽ chỉ đưa vào tính toán của mình giá trị của bất kỳ khoản phí hoặc chi phí luật sư nào mà bạn phải gánh chịu một cách hợp lý liên quan đến quá trình tố tụng trọng tài trước khi PDFSimpli đưa ra đề nghị dàn xếp.

  (e) Quyền đối với các khoản phí và chi phí luật sư được thảo luận trong đoạn (d) bổ sung cho bất kỳ quyền nào đối với các khoản phí và chi phí luật sư mà bạn có thể được hưởng theo luật hiện hành. Do đó, nếu bạn sẽ được quyền hưởng một số tiền lớn hơn theo luật hiện hành, điều khoản này không ngăn cản trọng tài phán quyết cho bạn số tiền đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thu hồi các phán quyết trùng lặp về các khoản phí hoặc chi phí luật sư. Mặc dù theo một số luật, PDFSimpli có thể có quyền đối với một phán quyết có lợi về các khoản phí và chi phí của luật sư nếu chiếm ưu thế trong quá trình tố tụng trọng tài, nhưng PDFSimpli sẽ không mưu cầu một phán quyết như vậy.

  (f) Trọng tài chỉ có thể đưa ra kết quả phân xử huấn thị có lợi cho riêng bên đang mưu cầu kết quả phân xử và chỉ trong phạm vi cần thiết để đưa ra kết quả phân xử được bảo đảm bởi khiếu nại của riêng bên đó. BẠN VÀ WorkSimpli ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CHỈ CÓ THỂ KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI BÊN KIA THEO NĂNG LỰC CÁ NHÂN CỦA MÌNH VÀ KHÔNG PHẢI DƯỚI VAI TRÒ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TRONG MỘT TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ VỤ KIỆN TẬP THỂ NÀO CÓ CHỦ ĐÍCH HOẶC TỐ TỤNG ĐẠI DIỆN HOẶC THEO NĂNG LỰC CỦA RIÊNG TỔNG CHƯỞNG LÝ. Hơn nữa, trừ khi cả bạn và PDFSimpli đồng ý khác, trọng tài viên sẽ không thể hợp nhất các khiếu nại của nhiều hơn một người trở lên và sẽ không thể chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng đại diện hoặc tập thể nào. Trọng tài có thể đưa ra phán quyết về bất kỳ kết quả nào tương tự như tòa án được định riêng cho nguyên đơn và sẽ không ảnh hưởng đến các khách hàng khác. Cả bạn lẫn chúng tôi đều không được tìm kiếm kết quả không dành riêng cho bên nào mà sẽ ảnh hưởng đến các khách hàng khác. Nếu một tòa án quyết định rằng luật hiện hành ngăn cản việc thực thi bất kỳ giới hạn nào thuộc đoạn này đối với một khiếu nại cụ thể để có được kết quả, thì khiếu nại đó (và chỉ khiếu nại đó) phải được chia tách khỏi quá trình phân xử bằng trọng tài và có thể được đưa ra tòa.

  (g) Nếu số tiền tranh chấp vượt quá $75.000 hoặc một trong hai bên tìm kiếm bất kỳ hình thức kết quả huấn thị nào, thì một trong hai bên có thể gửi kháng cáo về phán quyết lên một hội đồng ba trọng tài viên do AAA quản lý bằng một văn bản thông báo kháng cáo trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tiếp nhận văn bản phán quyết trọng tài. Phán quyết về kết quả huấn thị sẽ giữ nguyên trong bất kỳ quá trình kháng cáo nào như vậy. Các thành viên trong hội đồng ba trọng tài viên sẽ được lựa chọn theo các quy tắc của AAA. Hội đồng ba trọng tài viên sẽ ban hành quyết định của mình trong vòng một trăm hai mươi (120) ngày kể từ ngày có thông báo kháng cáo của bên kháng cáo. Quyết định của hội đồng ba trọng tài viên sẽ là mang tính cuối cùng và ràng buộc, tùy thuộc vào bất kỳ quyền xem xét tư pháp nào đã có trong FAA.

  (h) Bất kể có điều khoản trái ngược nào trong Điều khoản hiện hành, chúng tôi cũng đồng ý rằng nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với điều khoản trọng tài này (ngoài thay đổi đối với bất kỳ địa chỉ thông báo, liên kết trang web hoặc số điện thoại nào được cung cấp trong tài liệu này), thay đổi đó sẽ không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào mà chúng tôi đã có văn bản thông báo vào ngày thay đổi có hiệu lực. Hơn nữa, nếu chúng tôi tìm cách chấm dứt điều khoản trọng tài này, bất kỳ việc chấm dứt nào như vậy sẽ không có hiệu lực cho đến ít nhất ba mươi (30) ngày sau khi bạn được cung cấp văn bản thông báo về việc chấm dứt đó và sẽ không có hiệu lực đối với các tranh chấp phát sinh trước ngày chấm dứt.

  Liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

 6. Địa chỉ gửi thư

  Attn: WorkSimpli Software, LLC
  1225 Ave Ponce de Leon, Suite 1001
  San Juan, PR, USA 00907
  support@PDFSimpli.com

 7. Lịch sử sửa đổi điều khoản và điều kiện.

  Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 2 năm 2022