Algemene voorwaarden

Lees en bekijk de onderstaande servicevoorwaarden aangezien ze de voorwaarden betreffen die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website (de 'website', 'site' of 'PDFSimpli.com'). WorkSimpli Software, LLC. een dochteronderneming van LifeMD Inc., handelend onder de naam PDFSimpli ('PDFSimpli') kan de servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Door de site na dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen van de servicevoorwaarden.

We bieden verschillende abonnementen, waaronder maandelijkse, jaarlijkse en halfjaarlijkse abonnementen voor één of meerdere gebruikers. De prijs is gebaseerd op de locatie van de gebruiker, het aantal gebruikers, het aantal diensten en het ondersteuningsniveau. Abonnementen kunnen in lokale valuta worden vermeld, dus de exacte kosten kunnen variëren afhankelijk van uw locatie.

Door vandaag een bestelling te plaatsen, bevestig ik dat ik ouder ben dan 18 jaar en akkoord ga met de algemene voorwaarden en het privacybeleid. Alle kosten worden als PDFSIMPLI worden weergegeven op het afschrift van mijn creditcard. Door vandaag een bestelling te plaatsen, ga ik ermee akkoord dat ik toegang krijg tot www.pdfsimpli.com en andere sites die worden aangeboden door WorkSimpli. Tenzij u binnen 14 dagen vanaf vandaag annuleert, zullen wij USD 39,95 (standaardtarief voor de VS) in rekening brengen op uw creditcard en elke 28 dagen daarna totdat u annuleert. U gaat ermee akkoord dat wij dezelfde creditcard die u vandaag gebruikt voor de speciale prijs mogen belasten.

Er is absoluut geen verplichting om het abonnement aan te houden en u mag het annuleren wanneer u wilt door contact op te nemen met onze vriendelijke klantenservice. U kunt wanneer u wilt annuleren door contact op te nemen met de klantenservice via (support@pdfsimpli.com) of telefonisch via +1 844-898-1076 van 9.00 tot 18.00 uur AST. Of door onze gemakkelijke lidmaatschapopzeggingsfunctie op de profielpagina van uw lidmaatschap te gebruiken.

U moet actuele, volledige en juiste informatie voor uw facturatie verstrekken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze informatie juist is en u moet alle informatie onmiddellijk bijwerken om ervoor te zorgen dat uw facturatie-informatie actueel, volledig en juist is (zoals een wijziging in factuuradres, creditcardnummer of vervaldatum van creditcard). U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als uw creditcardgegevens worden geannuleerd of niet langer geldig zijn (bijvoorbeeld bij verlies of diefstal). Dergelijke informatie kan worden gewijzigd door te bellen met een klantenservicemedewerker via +1 844-898-1076 van 9.00 uur tot 18.00 uur AST, MA-VR. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken de levering van het product aan een gebruiker te weigeren of stop te zetten.

U BEGRIJPT DAT DEZE CONSUMENTENTRANSACTIE EEN NEGATIEVE OPTIE INHOUDT EN DAT U AANSPRAKELIJK BENT VOOR DE BETALING VAN TOEKOMSTIGE GOEDEREN EN DIENSTEN, ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, INDIEN U HET PRODUCT KOOPT EN VERVOLGENS PDFSIMPLI NIET OP DE HOOGTE STELT VAN HET NIET LEVEREN VAN DE BESCHREVEN DIENSTEN. DOOR UW BESTELLING TE PLAATSEN, GEEFT U UW ELEKTRONISCHE TOESTEMMING VOOR TOEKOMSTIGE KOSTEN TEN LASTE VAN DE DOOR U OPGEGEVEN CREDITCARD OF BANKPAS, TENZIJ U ANNULEERT.

 1. Algemene voorwaarden

  U gaat ermee akkoord dat u: (a) moet zorgen voor uw eigen toegang tot het wereldwijde web en alle servicekosten moet betalen die gepaard gaan met dergelijke toegang, en (b) alle apparatuur moet verstrekken die nodig is om een dergelijke verbinding met het wereldwijde web tot stand te brengen, inclusief een computer en modem of ander toegangsapparaat.

  Door gebruik te maken van de PDFSimpli.com-website, inclusief applets, software en content die daarop te vinden zijn, gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de site volledig voor eigen risico is. DE SITE WORDT AANGEBODEN 'AS IS', ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VOOR INFORMATIE, GEGEVENS, DIENSTEN, ONONDERBROKEN TOEGANG OF PRODUCTEN DIE VIA OF IN VERBAND MET DE SITE WORDEN VERSTREKT. IN HET BIJZONDER WIJST INTUIT ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT: (1) ALLE GARANTIES BETREFFENDE DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, BRUIKBAARHEID OF INHOUD VAN INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN EN (2) ALLE GARANTIES BETREFFENDE TITEL, GARANTIE VAN NIET-INBREUK, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR WANPRESTATIES, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF OVERDRACHT, COMPUTERVIRUSSEN, COMMUNICATIELIJNSTORINGEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN OF GEBRUIK VAN GEGEVENS, HETZIJ WEGENS CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIG GEDRAG, NALATIGHEID OF EEN ANDERE RECHTSGROND.

  NOCH PDFSimpli NOCH EEN VAN DIENS WERKNEMERS, AGENTEN, OPVOLGERS, RECHTSVERKRIJGENDEN, GELIEERDE PARTIJEN, PROVIDERS VAN WEBSITE CO-BRANDING OF LEVERANCIERS VAN CONTENT OF SERVICES ZIJN AANSPRAKELIJK TEN AANZIEN VAN U OF ANDERE DERDEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF HET ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST OF UIT EEN INBREUK OP ENIGE GARANTIE. OMDAT SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, KAN HET ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN DERGELIJKE STATEN IS DE RESPECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN INTUIT, DIENS WERKNEMERS, AGENTEN, OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PROVIDERS VAN WEBSITE CO-BRANDING EN LEVERANCIERS VAN CONTENT OF DIENSTEN BEPERKT TOT DE GROOTST MOGELIJKE OMVANG DIE DOOR DERGELIJKE STAATSWETGEVING IS TOEGESTAAN.

  Naar mijn beste weten heb ik accurate informatie verstrekt aan PDFSimpli en alle toestemmingen van derden verkregen die nodig zijn voor mijn bestelling.

  Als ik ervoor kies om een product of dienst toe te voegen aan mijn bestelling na deze initiële aankoop, dan zullen deze servicevoorwaarden ook van toepassing zijn op dat aanvullende product of die aanvullende dienst.

  Het is mogelijk dat u na uw aankoop een e-mail met een verzoek voor deelname aan een enquête of een telefoongesprek van PDFSimpli ontvangt. U kunt ook een beoordeling schrijven op de site. Als u de enquête invult of een beoordeling indient, dan kan uw mening, volledig of deels, worden geplaatst op de site of worden gebruikt in marketingmateriaal. De beoordeling kan vergezeld gaan van beperkte identificerende informatie, zoals uw voornaam en eerste letter van uw achternaam, het product dat u kocht, uw geslacht, woonplaats en/of provincie en leeftijdscategorie.

  Om PDFSimpli-diensten te gebruiken, moet ik toegang verkrijgen tot het wereldwijde web, dan wel rechtstreeks of via apparaten die toegang geven tot webgebaseerde content, en alle kosten betalen die gemoeid gaan met dergelijke toegang. Het is mijn verantwoordelijkheid om te voorzien in alle apparatuur die nodig is om een dergelijke verbinding met het wereldwijde web tot stand te brengen, inclusief een computer en internettoegang. Toegang tot bepaalde PDFSimpli-diensten kan beperkt of vertraagd worden door problemen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Ik begrijp dat PDFSimpli niet verantwoordelijk is voor vertragingen, mislukte leveringen of andere schade die voortvloeit uit dergelijke problemen.

  PDFSimpli zal niet worden beschouwd als in overtreding van of in gebreke blijven onder deze servicevoorwaarden of enig contract met mij, en zal niet aansprakelijk zijn jegens mij voor enige stopzetting, onderbreking of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen hieronder als gevolg van een aardbeving, overstroming, brand, storm, bliksem, droogte, aardverschuiving, orkaan, cycloon, tyfoon, tornado, natuurramp, daad door de staatsvijand, epidemie, hongersnood of plaag, optreden van een rechtbank of overheidsinstantie, wetswijziging, explosie, oorlog, terrorisme, gewapend conflict, werkstaking, uitsluiting, boycot of soortgelijke gebeurtenis buiten onze redelijke controle, voorzien of onvoorzien (elk een 'geval van overmacht'). Indien een geval van overmacht in totaal meer dan 60 dagen aanhoudt, kan PDFSimpli deze servicevoorwaarden onmiddellijk beëindigen en is PDFSimpli niet aansprakelijk jegens mij voor of als gevolg van een dergelijke beëindiging.

  Ik begrijp dat PDFSimpli zich het recht voorbehoudt iedereen diensten te weigeren.

  Ik begrijp dat deze voorwaarden van invloed zijn op mijn wettelijke rechten en plichten. Als ik er niet mee instem om mij te houden aan al deze voorwaarden, zal ik deze dienst niet gebruiken. Door verder te gaan met mijn aankoop, ga ik akkoord met deze servicevoorwaarden.

 2. Gebruikersgedrag op de site

  Terwijl u de site gebruikt, mag u niet: andere gebruikers beperken of verhinderen de Site te gebruiken en ervan te genieten; of onwettige, frauduleuze, lasterlijke, obscene, pornografische, godslasterlijke, bedreigende, beledigende, haatdragende, aanstootgevende of anderszins verwerpelijke informatie van welke aard dan ook plaatsen of verzenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overdrachten die gedrag vormen of aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met lokale, staats-, nationale of buitenlandse wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse exportcontrolewetten en -voorschriften; of advertenties, verzoeken, kettingbrieven, piramidesystemen, investeringsmogelijkheden of -systemen of andere ongevraagde commerciële communicatie (tenzij uitdrukkelijk toegestaan door PDFSimpli) plaatsen of verzenden of zich bezighouden met spamming of flooding; of informatie of software plaatsen of verzenden die een virus, Trojaans paard, worm of andere schadelijke component bevat; of informatie, software of ander materiaal verkregen via de site plaatsen, publiceren, verzenden, reproduceren, verspreiden of op enigerlei wijze exploiteren voor commerciële doeleinden (tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de verstrekker van dergelijke informatie, software of ander materiaal); of

  informatie, software of ander materiaal verkregen via de site, die beschermd is door auteursrecht of andere eigendomsrechten, of daarvan afgeleide werken, op enigerlei wijze uploaden, plaatsen, publiceren, verzenden, reproduceren of distribueren zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of de rechthebbende; of onderdelen van de Site zelf of daarvan afgeleide werken op enigerlei wijze uploaden, plaatsen, publiceren, reproduceren, verzenden of distribueren, aangezien de site als een collectief werk onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving valt.

  PDFSimpli is niet verplicht de site te monitoren. Maar u erkent en gaat ermee akkoord dat PDFSimpli het recht heeft de site van tijd tot tijd elektronisch te monitoren en informatie bekend te maken voor zover nodig of gepast om te voldoen aan de wet, regelgeving of een ander overheidsverzoek, om de site correct te laten functioneren of om zichzelf of zijn klanten te beschermen. PDFSimpli zal niet opzettelijk elektronische privémailberichten monitoren of bekendmaken tenzij dit wettelijk vereist is. PDFSimpli behoudt zich het recht voor om te weigeren informatie of materiaal, geheel of gedeeltelijk, te publiceren of te verwijderen dat, naar eigen goeddunken, onacceptabel, onwenselijk, ongepast of strijdig met deze servicevoorwaarden is.

  Tenzij anders aangegeven voor een bepaalde communicatie, worden alle mededelingen of materiaal van welke aard dan ook die u e-mailt, plaatst of anderszins via deze Website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen of suggesties ('uw communicatie') behandeld als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrechten. Daarnaast staat het PDFSimpli vrij om ideeën, concepten, kennis of technieken in uw communicatie te gebruiken voor elk doel, waaronder, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en vermarkten van producten met behulp van dergelijke informatie zonder uw daarvoor te vergoeden.

 3. Niet-naleving van de algemene voorwaarden en beëindiging

  U erkent en gaat ermee akkoord dat PDFSimpli zonder kennisgeving vooraf uw wachtwoord of account kan beëindigen of u de toegang kan ontzeggen tot de gehele site of een deel daarvan als u zich inlaat met gedrag of activiteiten waarvan PDFSimpli naar eigen goeddunken meent dat deze een van de voorwaarden schenden, de rechten van PDFSimpli schenden of anderszins ongepast zijn voor voortdurende toegang.

  U erkent en gaat ermee akkoord dat PDFSimpli u naar eigen goeddunken de toegang via PDFSimpli kan ontzeggen tot materialen die op het internet zijn opgeslagen, of tot diensten, koopwaar of informatie van derden op het internet via PDFSimpli, en PDFSimpli is niet verantwoordelijk voor het in kennis stellen van derde aanbieders van diensten, koopwaar of informatie, noch verantwoordelijk voor de gevolgen van een gebrek aan kennisgeving.

  U gaat ermee akkoord PDFSimpli en hieraan gelieerde ondernemingen te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw gebruik van de site of de plaatsing of verzending van berichten, informatie, software of andere materialen via de site door u of gebruikers van uw account of die verband houden met een schending van deze servicevoorwaarden door u of gebruikers van uw account.

  Links van en naar deze website U erkent en gaat ermee akkoord dat PDFSimpli en co-branding providers van diens website niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid of beschikbaarheid van informatie die wordt verstrekt via gekoppelde sites. Links naar externe sites houden geen goedkeuring in door PDFSimpli of de co-branding providers van diens website van de sponsors van dergelijke sites of de inhoud, producten, reclame of andere materialen die op dergelijke sites worden gepresenteerd.

  Informatie op de vele internetpagina's die zijn gekoppeld aan de website van PDFSimpli is afkomstig uit verschillende bronnen. Een deel van deze informatie is afkomstig van officiële PDFSimpli-licentiehouders, maar het merendeel is afkomstig van onofficiële of niet-gelieerde organisaties en personen, die zowel niet als wel tot PDFSimpli behoren. PDFSimpli schrijft, bewerkt of monitort deze onofficiële pagina's of links niet. U erkent en gaat ermee akkoord dat PDFSimpli en de co-branding providers van diens website niet, direct of indirect, verantwoordelijk zijn voor schade of verlies veroorzaakt of waarvan wordt verondersteld dat het is veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn via dergelijke externe sites of bronnen.

 4. Overige informatie

  PDFSimpli neemt redelijke en gepaste maatregelen, waaronder versleuteling, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen bekend worden gemaakt aan degenen die u heeft aangegeven. Het internet is echter een open systeem en wij kunnen en zullen niet garanderen dat de door u ingevoerde persoonsgegevens niet door anderen kunnen worden onderschept en ontcijferd.

  Indien u aankopen wilt doen via de site, kan de verkoper of informatie- of dienstverlener bij wie u de aankoop doet u vragen bepaalde informatie te verstrekken, waaronder informatie over een creditcard of een ander betalingsmechanisme. U gaat ermee akkoord dat u PDFSimpli niet aansprakelijk zult houden voor enig verlies of enige schade die het resultaat is van dergelijke transacties met een verkoper of informatie- of dienstverlener via de site. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt aan een verkoper of informatie- of dienstverlener via die site met als doel een aankoop te doen, accuraat, volledig en actueel zal zijn. De verkopers en informatie- en dienstverleners die koopwaar, informatie of diensten aanbieden via de site stellen hun eigen prijzen vast en kunnen te allen tijde prijzen wijzigen of nieuwe prijzen invoeren. U gaat ermee akkoord dat u alle kosten betaalt die door gebruikers van uw account en creditcard of ander betalingsmechanisme worden gemaakt tegen de prijzen die gelden op het moment dat deze kosten worden gemaakt. U bent ook verantwoordelijk voor het betalen van alle toepasselijke belastingen die verband houden met aankopen via de site.

  Op de servicevoorwaarden en de relatie tussen u en PDFSimpli zijn de wetten van Puerto Rico van passing zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. U en PDFSimpli gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Puerto Rico.

  Wanneer PDFSimpli enig recht of enige bepaling van de servicevoorwaarden niet uitoefent of afdwingt, vormt dit geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Indien een bepaling van de servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en dat de overige bepalingen van de servicevoorwaarden volledig van kracht blijven.

 5. Arbitrageovereenkomst

  (a) PDFSimpli en u stemmen ermee in om alle geschillen en vorderingen onder elkaar te arbitreren voor één enkele arbiter. De soorten geschillen en vorderingen die wij overeenkomen om via arbitrage af te handelen zijn bedoeld om ruim te worden geïnterpreteerd. Dit is zonder beperking van toepassing op:

  vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van de relatie tussen ons, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere wettelijke theorie; vorderingen die zijn ontstaan vóór deze of eerdere voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot, vorderingen met betrekking tot reclame); vorderingen die momenteel het onderwerp zijn van vermeende collectieve rechtszaken waarin u geen lid bent van een gecertificeerde groep; en vorderingen die kunnen ontstaan na de beëindiging van deze voorwaarden.

  In het kader van deze arbitrageovereenkomst omvatten verwijzingen naar 'PDFSimpli', 'u' en 'ons' onze respectievelijke dochterondernemingen, filialen, agenten, werknemers, zakenpartners, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede alle bevoegde of onbevoegde gebruikers of begunstigden van diensten of producten onder deze voorwaarden of eerdere overeenkomsten tussen ons. Begunstigden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, degenen die in een boedelbeschrijvingsdocument worden genoemd.

  Niettegenstaande het voorgaande kan elke partij een individuele vordering instellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen. Deze arbitrageovereenkomst sluit niet uit dat u kwesties onder de aandacht brengt van nationale of lokale instanties. Deze instanties kunnen, als de wet dat toestaat, namens u verhaal halen bij ons. U gaat ermee akkoord dat, door deze voorwaarden te accepteren, u en PDFSimpli elk afzien van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een groepsgeding. Deze voorwaarden duiden op een transactie of websitegebruik in het handelsverkeer tussen de staten, zodat de Amerikaanse Federal Arbitration Act ('FAA') van toepassing is op de interpretatie en handhaving van deze bepaling. Deze arbitragebepaling blijft ook na beëindiging van deze voorwaarden van kracht.

  (b) Een partij die arbitrage wil aanvragen, moet eerst per Amerikaanse gecertificeerde post een schriftelijke kennisgeving van geschil ('kennisgeving') aan de andere partij sturen. Een kennisgeving aan PDFSimpli moet worden geadresseerd aan: Notice of Dispute, General Counsel, PDFSimpli Software, LLC, 1223 Calle Luchetti, # 1001, San Juan, PR 00907, Verenigde Staten (het 'kennisgevingsadres'). De kennisgeving moet (a) de aard en grondslag voor de vordering of het geschil beschrijven en (b) uiteenzetten om welke specifieke genoegdoening wordt gevraagd (de 'eis'). Als PDFSimpli en u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving tot een overeenkomst kunnen komen voor het oplossen van de vordering, dan kan u of PDFSimpli een arbitrageprocedure beginnen. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een door PDFSimpli of u gedaan aanbod tot schikking pas aan de arbiter bekendgemaakt nadat deze het eventuele bedrag heeft vastgesteld waarop u of PDFSimpli recht heeft.

  U kunt een kopie van een formulier voor het in gang zetten van arbitrage downloaden van de website van de American Arbitration Association op https://www.adr.org/sites/default/files/Business%20and%20Consumer%20Submission%20to%20Non-Binding%20Arbitration_2.pdf

  (c) Nadat PDFSimpli op het kennisgevingsadres een kennisgeving ontvangt dat u een arbitrageprocedure in gang heeft gezet, zal het bedrijf u onverwijld de door u betaalde dossierkosten terugbetalen, tenzij uw vordering meer dan USD 75.000 bedraagt. (Op dit moment bedragen de dossierkosten voor een door een consument geïnitieerde arbitrageprocedure UDS 200, maar de arbitrageverstrekker kan dit bedrag wijzigen. Kunt u deze kosten niet betalen, dan zal PDFSimpli de kosten direct betalen na ontvangst van een geschreven verzoek verzonden naar het kennisgevingsadres.) De arbitrage zal worden geregeld door de Consumer Arbitration Rules (de 'AAA-regels') van de American Arbitration Association (de 'AAA'), zoals gewijzigd door deze voorwaarden, en zal worden beheerd door de AAA. De AAA-regels zijn online beschikbaar op www.adr.org of kunnen worden verkregen door te bellen met de AAA op +1-800-778-7879. (Informatie over het arbitrageproces bestemd voor leken, inclusief informatie over de kennisgeving aan PDFSimpli, is te vinden op https://worksimpli.io/arbitration-information.pdf.) De arbiter is gebonden aan deze voorwaarden. Het is aan de arbiter om over alle kwesties te beslissen, behalve over kwesties betreffende de werkingssfeer, de uitvoerbaarheid en de interpretatie van de arbitragebepaling en de werkingssfeer, de uitvoerbaarheid en de interpretatie van paragraaf f). Tenzij PDFSimpli en u anderszins overeenkomen, zullen eventuele arbitragehoorzittingen plaatsvinden in de provincie (of gemeente) van uw contactadres. Als uw vordering USD 10.000 of minder bedraagt, kunt u kiezen of de arbitrage uitsluitend op basis van aan de arbiter voorgelegde documenten, door middel van een telefonische hoorzitting of door middel van een hoorzitting met persoonlijke aanwezigheid, zoals vastgesteld door de AAA-regels, zal plaatsvinden. Als u kiest voor persoonlijke aanwezigheid of een telefonische hoorzitting, dan kunnen wij ervoor kiezen om alleen telefonisch of via voorgelegde documenten te reageren. Als uw vordering meer dan USD 10.000 bedraagt, dan bepalen de AAA-regels of u recht heeft op een hoorzitting. De partijen komen overeen dat bij een arbitrage van een geschil of vordering geen van de partijen zich voor de preventieve werking zal beroepen op een uitspraak of vaststelling van feiten of conclusie van de wet gedaan in een andere arbitrage van een geschil of vordering waarbij PDFSimpli een partij was. Tenzij hierin anders is bepaald, betaalt PDFSimpli alle dossierkosten, administratiekosten en arbitragekosten van de AAA voor elke arbitrage die in overeenstemming met de bovenstaande kennisgevingsvereisten wordt opgestart. Indien de arbiter echter van oordeel is dat uw vordering of de in de vordering gevraagde vergoeding lichtzinnig is of met een oneigenlijk doel is ingesteld (zoals gemeten naar de normen van Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), dan zullen de AAA-regels van toepassing zijn op de betaling van al deze kosten. In een dergelijk geval stemt u ermee in om PDFSimpli te vergoeden voor alle bedragen die het daarvoor heeft betaald en die u volgens de AAA-regels anderszins verplicht bent te betalen. Bovendien, als u een arbitrage opstart waarin u een vergoeding verlangt van meer dan USD 75.000 (exclusief honoraria en kosten van een advocaat), dan zullen de AAA-regels van toepassing zijn op de betaling van al deze kosten.

  (d) Als de arbiter u, na in enig opzicht in uw voordeel te hebben geoordeeld over de grond van uw vordering, een vergoeding toekent die hoger is dan de waarde van PDFSimpli's laatste schriftelijke aanbod tot schikking, gedaan voordat een arbiter werd gekozen, dan zal PDFSimpli:

  U ofwel het bedrag van de toegekende vergoeding, of USD 2.000 ('de alternatieve betaling') betalen, afhankelijk van welk bedrag groter is; en uw advocaat, indien van toepassing, het bedrag van het honorarium van de advocaat betalen, en alle kosten (inclusief honorarium en kosten van deskundigen) betalen die uw advocaat redelijkerwijs maakt voor het onderzoeken, voorbereiden en behandelen van uw vordering in arbitrage (de 'betaling van de advocaat').

  Als PDFSimpli geen schriftelijk aanbod heeft gedaan om het geschil te schikken voordat een arbiter werd geselecteerd, zullen u en uw advocaat recht hebben op respectievelijk de alternatieve betaling en het honorarium van de advocaat, indien de arbiter u enige vergoeding ten gronde toekent. De arbiter kan uitspraken doen en geschillen beslechten met betrekking tot de betaling en terugbetaling van honoraria, onkosten en de alternatieve betaling en de honoraria van de advocaat op elk moment van de procedure en op verzoek van een van beide partijen, ingediend binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter over de grond van de zaak. Bij de beoordeling of een toekenning die het honorarium of de kosten van een advocaat omvat groter is dan de waarde van het laatste schriftelijke aanbod tot schikking van PDFSimpli, neemt de arbiter in zijn of haar berekeningen alleen de waarde op van het honorarium of de kosten van een advocaat die u redelijkerwijs in verband met de arbitrageprocedure vóór het aanbod tot schikking van PDFSimpli heeft gemaakt.

  (e) Het in paragraaf (d) besproken recht op honoraria en kosten van een advocaat vormt een aanvulling op elk recht op honoraria en kosten van een advocaat dat u volgens de toepasselijke wetgeving heeft. Indien u, volgens het toepasselijke recht, recht zou hebben op een hoger bedrag, sluit deze bepaling niet uit dat de arbiter u dat bedrag toekent. U kunt echter geen dubbele toekenning van advocatenhonoraria of kosten vorderen. Hoewel PDFSimpli volgens sommige wetten recht kan hebben op een toekenning van advocatenhonoraria en kosten indien het bedrijf in een arbitrageprocedure in het gelijk wordt gesteld, zal PDFSimpli niet om een dergelijke toekenning verzoeken.

  (f) De arbiter kan alleen een voorlopige vergoeding toekennen ten gunste van de individuele partij die om een voorlopige vergoeding verzoekt en alleen voor zover dit noodzakelijk is om een door de individuele vordering van die partij gerechtvaardigde vergoeding te bieden. U EN WorkSimpli KOMEN OVEREEN DAT IEDER ALLEEN IN ZIJN OF HAAR INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN EN NIET ALS EISER OF ALS LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE OF IN DE HOEDANIGHEID VAN EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL'. Verder mag de arbiter, tenzij u en PDFSimpli anders overeenkomen, de vorderingen van meer dan één persoon niet groeperen en mag hij niet anderszins belast zijn met enige vorm van representatieve of collectieve procedure. De arbiter mag iedere vergoeding toekennen die een rechtbank zou kunnen toekennen en die individueel is voor de eiser en geen gevolgen heeft voor andere klanten. Noch u, noch wij mogen om een niet-individuele vergoeding verzoeken die andere klanten zou treffen. Indien een rechtbank beslist dat het toepasselijke recht de handhaving van een van de beperkingen van deze paragraaf uitsluit met betrekking tot een bepaalde vordering tot vergoeding, dan moet die vordering (en alleen die vordering) van de arbitrage worden gescheiden en kan deze voor de rechtbank worden gebracht.

  (g) Indien het bedrag van het geschil hoger is dan USD 75.000 of indien een van de partijen een voorlopige vergoeding nastreeft, kan elke partij tegen de uitspraak in beroep gaan bij een door de AAA beheerd panel van drie arbiters door middel van een schriftelijk beroepschrift binnen dertig (30) dagen na de datum van bekendmaking van de schriftelijke arbitrage-uitspraak. De toekenning van een voorlopige vergoeding wordt opgeschort gedurende een dergelijk beroep. De leden van het panel van drie arbiters zullen worden geselecteerd volgens de AAA-regels. Het panel van drie arbiters zal zijn beslissing bekend maken binnen honderdtwintig (120) dagen nadat de in beroep gaande partij kennis heeft gegeven van het beroep. De beslissing van het panel van drie arbiters is definitief en bindend, onverminderd het recht op rechterlijke toetsing dat krachtens de FAA bestaat.

  (h) Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de toepasselijke voorwaarden, stemmen wij ermee in dat indien wij in de toekomst een wijziging aanbrengen in deze arbitragebepaling (anders dan een wijziging van een kennisgevingsadres, websitelink of telefoonnummer dat hierin is opgenomen), deze wijziging niet van toepassing zal zijn op geschillen waarvan wij op de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk in kennis waren gesteld. Indien wij deze arbitragebepaling willen beëindigen, zal een dergelijke beëindiging bovendien niet eerder van kracht zijn dan dertig (30) dagen nadat u schriftelijk van deze beëindiging in kennis bent gesteld, en zal deze niet van kracht zijn voor geschillen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan.

  Neem contact met ons op. Heeft u vragen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via de onderstaande informatie.

 6. Postadres

  T.a.v.: WorkSimpli Software, LLC
  1225 Ave Ponce de Leon, Suite 1001
  San Juan, PR, VS 00907
  support@PDFSimpli.com

 7. Revisiehistorie algemene voorwaarden

  Voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2022